فهرست داوران

1401
دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
دکتر رضا سامه
دکتر صابر محمدپور
دکتر سکینه معروفی - دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
دکتر مهدی حقیقت بین - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجتبی شهابی شهمیری
دکتر نعمت الله فاضلی
دکتر رضا افهمی
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
دکتر حامد کاملنیا
پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منصور یگانه - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی منتظر الحجه - دانشگاه یزد
دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
دکتر آزاده لک - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی زینالی عظیم - استادیارگروه معماری و شهرسازی، عضو باشکاه پژوهشگران و نخبگان جوان -واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران
دکتر محسن رفیعیان - دانشگاه یزد
خانم دکتر مرجان نعمتی مهر
دکتر محمد رضا فرزاد بهتاش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر کورش مومنی - جندی شاپور
دکتر زهرا جعفری اسبورزی - آزاد
دکتر علی اکبری - استادیار گروه معماری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
دکتر راحله صنیعی
خانم مریم ارمغان - استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد قزوین
آقای دکتر حسن وحدانی - دانشگاه بجنورد
دکتر اتوسا مدیری - ازاد اسلامی تهران مرکز
دکتر علی پورجعفر - تربیت مدرس
دکتر جواد ایمانی شاملو - هنر اسلامی تبریز
1400
دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
دکتر سکینه معروفی - دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
دکتر منصور یگانه - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فاطمه جم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
دکتر پانته آ حکیمیان - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آزاده لک - دانشگاه شهید بهشتی
خانم دکتر مرجان نعمتی مهر
دکتر محمد رضا فرزاد بهتاش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر کورش مومنی - جندی شاپور
1399
دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
دکتر پانته آ حکیمیان - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آزاده لک - دانشگاه شهید بهشتی