فهرست داوران

1403
1 - رضا افهمی
2 - دکتر مهدی حقیقت بین - دانشگاه تربیت مدرس
3 - پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
5 - آقای دکتر حسن وحدانی - دانشگاه بجنورد
1402
1 - دکتر مجتبی رفیعیان - دانشگاه تربیت مدرس
2 - رضا افهمی
3 - دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
4 - دکتر سکینه معروفی - دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
5 - دکتر مهدی حقیقت بین - دانشگاه تربیت مدرس
6 - پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر منصور یگانه - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
9 - دکتر پانته آ حکیمیان - دانشگاه شهید بهشتی
10 - دکتر سعید ملکی - دانشگاه شهید چمران اهواز
11 - دکتر علی زینالی عظیم - دانشجوی فوق دکتری طراحی شهری، تربیت دبیر شهید رجایی،استادیارگروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران
12 - دکتر محسن رفیعیان - دانشگاه یزد
13 - دکتر کورش مومنی - جندی شاپور
14 - دکتر علی اکبری - استادیار گروه معماری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
15 - دکتر سیدعلی نوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
16 - دکتر لعبت زبردست - دانشگاه تهران
17 - آقای دکتر جواد شریف نژاد - دانشگاه تبریز
18 - خانم دکتر سعیده علی کایی - استادیار دانشگاه تهران
19 - خانم زدکتر ینب عادلی - دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )
20 - آقای دکتر عبدالرحمن دیناروند - دانشیار دانشکده معماری دانشگاه جندی شاپور
21 - آقای دکتر محمد صالح شکوهی - دانشگاه علم و صنعت
22 - islam karami - صنعتی شاهرود
1401
1 - دکتر مجتبی رفیعیان - دانشگاه تربیت مدرس
2 - رضا افهمی
3 - دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
4 - دکتر احسان رنجبر - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر رضا سامه
6 - دکتر صابر محمدپور
7 - دکتر سکینه معروفی - دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
8 - دکتر مهدی حقیقت بین - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر رضا افهمی
10 - دکتر حامد کاملنیا
11 - پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر منصور یگانه - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
14 - دکتر علی زینالی عظیم - دانشجوی فوق دکتری طراحی شهری، تربیت دبیر شهید رجایی،استادیارگروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران
15 - دکتر محسن رفیعیان - دانشگاه یزد
16 - خانم دکتر مرجان نعمتی مهر
17 - دکتر محمد رضا فرزاد بهتاش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
18 - دکتر کورش مومنی - جندی شاپور
19 - دکتر زهرا جعفری اسبورزی - آزاد
20 - دکتر علی اکبری - استادیار گروه معماری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
21 - دکتر راحله صنیعی
22 - آقای دکتر حسن وحدانی - دانشگاه بجنورد
23 - دکتر اتوسا مدیری - ازاد اسلامی تهران مرکز
24 - دکتر علی پورجعفر - تربیت مدرس
25 - دکتر جواد ایمانی شاملو - هنر اسلامی تبریز
26 - خانم دکتر سعیده علی کایی - استادیار دانشگاه تهران