فهرست داوران

1402
1 - دکتر مجتبی رفیعیان - دانشگاه تربیت مدرس
2 - رضا افهمی
3 - دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
4 - دکتر سکینه معروفی - دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
5 - دکتر مهدی حقیقت بین - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
7 - دکتر منصور یگانه - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
9 - دکتر پانته آ حکیمیان - دانشگاه شهید بهشتی
10 - دکتر علی زینالی عظیم - دانشجوی فوق دکتری طراحی شهری، تربیت دبیر شهید رجایی،استادیارگروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران
11 - دکتر محسن رفیعیان - دانشگاه یزد
12 - دکتر کورش مومنی - جندی شاپور
13 - دکتر علی اکبری - استادیار گروه معماری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
14 - دکتر سیدعلی نوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
15 - آقای دکتر جواد شریف نژاد - دانشگاه تبریز
16 - خانم دکتر سعیده علی کایی - استادیار دانشگاه تهران
17 - خانم زدکتر ینب عادلی - دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )
1401
1 - دکتر مجتبی رفیعیان - دانشگاه تربیت مدرس
2 - رضا افهمی
3 - دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
4 - دکتر احسان رنجبر - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر رضا سامه
6 - دکتر صابر محمدپور
7 - دکتر سکینه معروفی - دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
8 - دکتر مهدی حقیقت بین - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر رضا افهمی
10 - دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
11 - دکتر حامد کاملنیا
12 - پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر منصور یگانه - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر مهدی منتظر الحجه - دانشگاه یزد
15 - دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
16 - دکتر علی زینالی عظیم - دانشجوی فوق دکتری طراحی شهری، تربیت دبیر شهید رجایی،استادیارگروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران
17 - دکتر محسن رفیعیان - دانشگاه یزد
18 - خانم دکتر مرجان نعمتی مهر
19 - دکتر محمد رضا فرزاد بهتاش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
20 - دکتر کورش مومنی - جندی شاپور
21 - دکتر زهرا جعفری اسبورزی - آزاد
22 - دکتر علی اکبری - استادیار گروه معماری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
23 - دکتر راحله صنیعی
24 - خانم مریم ارمغان - استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد قزوین
25 - آقای دکتر حسن وحدانی - دانشگاه بجنورد
26 - دکتر اتوسا مدیری - ازاد اسلامی تهران مرکز
27 - دکتر علی پورجعفر - تربیت مدرس
28 - دکتر جواد ایمانی شاملو - هنر اسلامی تبریز
29 - خانم دکتر سعیده علی کایی - استادیار دانشگاه تهران
1400
1 - دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
2 - دکتر احسان رنجبر - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر سکینه معروفی - دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
4 - دکتر علی اکبر تقوایی - تربیت مدرس
5 - دکتر منصور یگانه - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر سهیلا صادق زاده - شهید بهشتی
7 - دکتر پانته آ حکیمیان - دانشگاه شهید بهشتی
8 - خانم دکتر مرجان نعمتی مهر
9 - دکتر محمد رضا فرزاد بهتاش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
10 - دکتر کورش مومنی - جندی شاپور