مشخصات تيم علمی نشريهمحمدرضا پورجعفر
استاد طراحی شهری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
pourja_mmmodares.ac.ir

سیدعلی صفوی
استادیار طراحی شهری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sasafavimodares.ac.ir

محمد رضا پور جعفر
استاد طراحی شهری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
pourja_mmodares.ac.ir
مجتبی رفیعیان
استاد شهرسازی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
rafiei_mmodares.ac.ir
ناصر براتی
استاد شهرسازی
دانشگاه بین المللی قزوین، ایران.
naser.barati2012yahoo.com
کوروش گلکار
استاد طراحی شهری
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
K-Golkarsbu.ac.ir
جهانشاه پاکزاد
استاد طراحی شهری
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
J-Pakzadsbu.ac.ir
ناصر برک پور
استاد شهرسازی
دانشگاه هنر تهران، ایران.
barakpooart.ac.ir
امیر شکیبامنش
دانشیار طراحی شهری
دانشگاه هنر تهران، ایران.
a.shakibamaneshart.ac.ir
مصطفی کیانی
دانشیار طراحی شهری
دانشگاه هنر اصفهان، ایران.
MKianiehotmail.com
علی عسگری
استاد برنامه ریزی شهری
دانشگاه یورک
asgaryyorku.ca
علی مدنی پور
استاد طراحی شهری
دانشگاه نیوکاسل
ali.madanincl.ac.uk
مرجان نعمتی مهر
دانشیار طراحی شهری
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
m_nematimehrsbu.ac.ir
منصور یگانه
دانشیار معماری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
yeganehmodares.ac.ir
آزاده لک
دانشیار طراحی شهری
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
a_laksbu.ac.ir